fbpx

Badania kliniczne

Medycyna estetyczna to nie tylko leczenie i przywracanie młodości ale również olbrzymie pole do prowadzenia badań naukowych.

W Klinice Zawodny obecnie prowadzone są badania naukowe związane z oddziaływaniem laserów na ludzki organizm. Badania przeprowadzają absolwentki kierunku kosmetologia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z racji wieloletniego doświadczenia w medycynie estetycznej i laseroterapii dr n.med. Piotr Zawodny prowadzi nadzór merytoryczny, a za opiekę naukową odpowiada prof. dr hab. n.med. Jerzy Sieńko, promotor licznych rozpraw magisterskich na kierunku kosmetologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko

Studia medyczne ukończył w 1994 r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1995-2000 pracował jako asystent Oddziału Chirurgii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. W 1997 r. uzyskał specjalizację I° z chirurgii ogólnej. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony jest w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM. Od 2015 r. pełni funkcję profesora. W 2001 r. uzyskał specjalizację II° z chirurgii ogólnej, w 2005 r. z transplantologii klinicznej, a w 2015 r. z chirurgii onkologicznej. Pracę doktorską pt. „Wpływ czynników immunologicznych i nieimmunologicznych na wczesną i odległą funkcję przeszczepionej nerki” obronił w 2003 r. pod kierunkiem dr hab. n. med. Marka Ostrowskiego. W 2014 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Wpływ mikrochimeryzmu i układu immunologicznego biorcy na czynność nerki przeszczepionej”. W 2020 r na wniosek Centralnej komisji ds Stopni i Tytułów z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację profesorską. Jest autorem i współautorem 63 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych oraz 162 doniesień zjazdowych prezentowanych na polskich i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach. Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół transplantologii i dotyczą głównie poszukiwań czynników decydujących o losach przeszczepionej nerki. Był kilkunastokrotnie wyróżniany nagrodami naukowymi Rektora PUM. Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a od 2011 r. Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej. Czwartą kadencję pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. W 2015 roku powołany został do Krajowej Rady Transplantacyjnej. Prof. Sieńko był promotorem 9 rozpraw magisterskich realizowanych na kierunku kosmetologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Było to pogłębieniem zainteresowania naukowego jedną z najmłodszych dziedzin medycyny – medycyną estetyczną.

Projekt badawczy: Markery molekularne krwi w patogenezie, diagnostyce i ocenie rokowania chorób nerek.

Przewlekła choroba nerek prowadzi do upośledzenia funkcji nerek, głównie filtracji kłębuszkowej oraz regulacji składu i objętości płynów ustrojowych – konsekwencją dla pacjentów może być konieczność dializoterapii. Każdego roku zapadalność w Polsce na przewlekłe choroby nerek to 822 na milion osób. Rocznie 20 000 chorych jest dializowanych w Polsce, a w ostatnich 20 latach liczba dializowanych pacjentów z powodu przewlekłych chorób nerek podwoiła się.

Klinika Zawodny uczestniczy w projekcie badawczym prowadzonym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny pod tytułem: “Markery molekularne krwi w patogenezie, diagnostyce i ocenie rokowania chorób nerek” dotyczącym wczesnej diagnostyki przewlekłych chorób nerek.

Celem badania jest wyodrębnienie i ocena roli markerów molekularnych (m. in. mikroRNA, czynników białkowych) związanych z patogenezą i rokowaniem chorób nerek. Profil ekspresji mikroRNA zmienia się w przebiegu choroby nie tylko w dotkniętym chorobą narządzie, ale także w płynach ustrojowych, dlatego uważa się, że cząsteczki te mogą być dobrym biomarkerem chorób nerek. Profilowanie ekspresji mikroRNA charakterystycznych dla określonych zaburzeń może dostarczać wielu informacji, mogą mieć one zatem wartość diagnostyczną i w przyszłości – prognostyczną w wyborze indywidualnego leczenia już we wczesnych stadiach choroby.