Wyślij wiadomość
[contact-form-7 404 "Not Found"]
lub Zadzwoń

+48 504-948-320
+48 504-948-315
+48 91 434-42-64

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  KLINIKĘ ZAWODNY – ESTETIC

Administratorem danych osobowych jest Estetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczecinie 71-047, ul. Ku Słońcu 58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566978.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 2 tygodni.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pacjentowi produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych). Decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za zgodą Pacjenta.

Pacjent ma prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Pacjent ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację  na piśmie na adres spółki.

Pacjent może skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod_estetic@odo.szczecin.pl

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy RODO.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu:

Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na piśmie na adres spółki.

W przypadku, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty) lub sami podacie nam swoje dane osobowe (np. aplikując o pracę w Estetic).

Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Estetic:

Administrator

Administratorem  danych osobowych jest Estetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczecinie 71-047, ul. Ku Słońcu 58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566978;

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem, podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email, podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty, w przypadku rejestracji elektronicznej (na adres recepcja@estetic.pl) w przypadku kandydatów do pracy – podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 kodeksu pracy  jest obowiązkowe, a Estetic może przetwarzać te dane bez konieczności wyrażenia zgody przez kandydata do pracy; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty; art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – w celu prowadzenia rekrutacji; zgody na przetwarzanie danych: kontaktując się z Estetic za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Estetic podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, podanie adresu email i wysłanie formularza znajdującego się w zakładce „kontakt” pod hasłem „newsletter” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Estetic podanych danych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email, kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Estetic zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji, kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Estetic danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub poprzez rejestrację elektroniczną na adres recepcja@estetic.pl), przetwarzane są na podstawie  wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Estetic podanych danych w celu umówienia wizyty.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane: w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem; w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Profilowanie

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod_estetetic@odo.szczecin.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl

G+ fb instagram twitter yt
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję