Formy płatności

1. Sposoby płatności

1. Klinika Zawodny Estetic dopuszcza płatność kartą płatniczą (kredytową) lub gotówką w recepcji Kliniki.

 

 

2. Płatność BLIK.

2. Klinika Zawodny Estetic umożliwia również płatność za pomocą systemu BLIK.

 

 

3. Przelew internetowy i dane do przelewu.

3. W określonych sytuacjach możliwa jest płatność za pomocą przelewu internetowego.
Dane do przelewu:

ESTETIC sp. z o.o. sp. k.
Ku Słońcu 58
71-047 Szczecin
Bank: PKO

Numer konta:
88 1020 4795 0000 9802 0331 5728

 

 

4. Płatność ratalna.

4. Istnieje możliwość spłaty:

a) ratalnej w systemie MediRaty  – przed zabiegiem, online, w kwocie od 450 zł do 50 000 zł;

b) w formie szybkiej pożyczki od 100 zł do 5 000 zł z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu – stacjonarnie na miejscu w Klinice za pośrednictwem programu PayPlus

c) z odroczoną spłatą do 30 dni.

Wszystkie powyżej wypisane możliwości związane są z systemem płatności MediRaty. Przed podjęciem decyzji o wyborze tej metody płatności prosimy o kontakt z Kliniką. Prosimy, aby pamiętać, że niektóre zabiegi muszą być poprzedzone konieczną konsultacją ze specjalistą.

 

 

5. Zasady płatności zaliczek.

5. Zasady dotyczące płatności zaliczek znajdują się w Regulaminie Kliniki Zawodny Estetic § 4 ust. 6-11:

„6. Estetic przewiduje możliwość pobierania zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę w wysokości 10 % wartości zamówionej Usługi. O konieczności wpłaty zaliczki na poczet określonej Usługi Pacjent zostanie poinformowany przez Estetic na etapie umawiania wizyty. Wpłata zaliczki dokonana zostanie w terminie wskazanym w paragrafie 4 pkt 7 poniżej.

7. W przypadku Usług, co do których Estetic przewiduje konieczność/możliwość dokonania wpłaty zaliczki przez Pacjenta, zaliczka powinna zostać wpłacona przez Pacjenta co najmniej na 7 dni przez planowanym terminem Usługi, na poczet której Estetic pobiera zaliczkę.

8. Estetic przysługuje prawo do zachowania wpłaconej przez Pacjenta uprzednio zaliczki (przepadek zaliczki), w następujących przypadkach:

a. gdy Pacjent nie dochowa terminu wskazanego w paragrafie 3 pkt 7 powyżej;

b. gdy zajdą przesłanki, o których mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. a) -c) oraz e) – g).

 

 

6. Pełna treść Regulaminu Kliniki Zawodny.

6. Pełna treść Regulaminu Kliniki Zawodny Estetic.

 

 

 

7. Paragraf "Płatności i promocje" zasady z Regulaminu Kliniki Zawodny.

7. Paragraf dotyczący płatności i promocji Regulaminu Kliniki Zawodny Estetic:

㤠4
Płatności i promocje

 1. Płatności za Zabiegi świadczone przez Estetic dokonywane są przez Pacjentów bezpośrednio po wykonaniu Zabiegu, tj. w dniu jego wykonania, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Płatność za Konsultacje dokonywana jest zawsze bezpośrednio po wykonaniu Usługi w tym zakresie.
 3. Wszystkie płatności dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w Placówce Estetic. Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Estetic rachunek, jednakże z zachowaniem terminu płatności, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Estetic. W przypadku gdyby Pacjent chciał skorzystać z finansowania zewnętrznego na potrzeby wykonania Usług przez Estetic, Estetic przekaże Pacjentowi informację na temat wszystkich firm aktualnie współpracujących w tym zakresie z Estetic.
 4. Opcja zapłaty przez Pacjenta za wykonaną Usługę z odroczonym terminem płatności możliwa jest wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności z menadżerem Placówki Estetic, po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta stosownego zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Estetic.
 5. Potwierdzeniem zakupu Usługi w Estetic jest wystawiony przez Estetic paragon lub faktura VAT.
 6. Estetic przewiduje możliwość pobierania zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę w wysokości 10 % wartości zamówionej Usługi. O konieczności wpłaty zaliczki na poczet określonej Usługi Pacjent zostanie poinformowany przez Estetic na etapie umawiania wizyty. Wpłata zaliczki dokonana zostanie w terminie wskazanym w paragrafie 4 pkt 7 poniżej.
 7. W przypadku Usług, co do których Estetic przewiduje konieczność/możliwość dokonania wpłaty zaliczki przez Pacjenta, zaliczka powinna zostać wpłacona przez Pacjenta co najmniej na 7 dni przez planowanym terminem Usługi, na poczet której Estetic pobiera zaliczkę.
 8. Estetic przysługuje prawo do zachowania wpłaconej przez Pacjenta uprzednio zaliczki (przepadek zaliczki), w następujących przypadkach:
  1. gdy Pacjent nie dochowa terminu wskazanego w paragrafie 3 pkt 7 powyżej;
  2. gdy zajdą przesłanki, o których mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. a) -c) oraz e) – g).
 9. W przypadku gdy Pacjent wykupuje w Estetic Pakiet Usług oferowany przez Estetic, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały Pakiet Usług dokonywana jest najpóźniej w dniu pierwszej Usługi wykonywanej w ramach tego Pakietu Usług. W przypadku braku dokonania płatności w wyżej wskazanym terminie, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla Usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu umówionej Usługi w ramach Pakietu Usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dla Pakietu Usług, dana Usługa w ramach Pakietu Usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
 10. W przypadku gdy wpłacona zaliczka podlega zwrotowi wobec odwołania przez Pacjenta umówionego Zabiegu, zwrot dokonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rezygnacji.
 11. Zatrzymanie zaliczki przez Estetic w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Estetic roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 12. Estetic przewiduje możliwość stosowania rabatów, zniżek, bonów upominkowych a także innych akcji promocyjnych na świadczone przez Estetic Usługi. Informacja o aktualnych promocjach i ich warunkach będzie każdorazowo dostępna na Stronie Internetowej lub w Placówce Estetic. Promocje i rabaty nie łączą się”.