Regulamin Kliniki

 • Estetic – Estetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000566978, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8522614691, REGON: 362002300; wpisana do rejestru podmiotów leczniczych pod nr Z-185736-20160823, prowadzonym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie;
 • Placówka Estetic – Szczecin przy ul. Ku Słońcu 58, 71-047 Szczecin oraz każda inna lokalizacja, w której Estetic świadczyć będzie usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności;
 • Usługi – Zabiegi i/lub Konsultacje wykonywane przez Estetic w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, których istotą jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą, nie gwarantujące osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter. Informacja o rodzajach oferowanych Usług każdorazowo umieszczana jest na stronie internetowej Estetic, w Cenniku, a także dostępna jest w Placówce Estetic;
 • Konsultacja – Usługa medyczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta wizyty w Estetic u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta oraz wskazywane są zalecenia, a także możliwe metody do zastosowania względem Pacjenta w ramach oferowanych przez Estetic Usług;
 • Zabieg – Usługa medyczna inna niż Konsultacja, wykonywana w Estetic przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach oferowanych Usług w ramach aktualnego Cennika, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia i/lub przy wykorzystaniu sali operacyjnej;
 • Pakiet Usług – dwie lub więcej Usług dobierane według uznania Estetic i oferowane przez Estetic łącznie przy zastosowaniu jednej ceny za wszystkie wchodzące w skład tego pakietu Usługi w określonej częstotliwości wykonywania danych Usług, szczegóły na Stronie Internetowej Estetic oraz w Placówce Estetic; warunkiem uznania zakupionych przez Pacjenta Usług za Pakiet Usług jest konieczność dokonania płatności za te Usługi w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie;
 • Bony Upominkowe – bony na okaziciela, wydawane przez Estetic; upoważniają do skorzystania z Usług Estetic o określonej wartości, na którą opiewa dany bon lub na wskazaną w bonie Usługę; do wykorzystania w terminie ważności bonu, wskazanego na bonie i/lub w niniejszym Regulaminie;
 • Cennik Usług – informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w Estetic na świadczone przez Estetic Usługi, dostępna na stronie internetowej Estetic oraz w Placówce Estetic;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Estetic;
 • Strona Internetowa – oficjalna strona www Estetic mieszcząca się pod adresem: www.klinikazawodny.pl ;
 • Klient – osoba fizyczna, prawna, inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, będąca stroną Umowy o świadczenie Usług przez Estetic;
 • Pacjent – osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są Usługi;
 • Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami)
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zm.).

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi ogólne warunki umowy, w rozumieniu art. 384 kc, na mocy której Estetic świadczy na rzecz Pacjenta odpłatnie Usługę, w ramach której personel Estetic zobowiązany jest do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zgodny z wszelkimi standardami, w tym w szczególności standardami wiedzy medycznej.
 2. Estetic świadczy Usługi wyłącznie w godzinach pracy swojej Placówki. Informacja o godzinach otwarcia Estetic zamieszczona jest na Stronie Internetowej. Estetic zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Placówki. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
 3. Informacja o Usługach świadczonych przez Estetic zamieszczona jest na Stronie Internetowej, a także dostępna jest w Placówce Estetic.
 4. Informacja o aktualnych cenach świadczonych przez Estetic Usług znajduje się w Cenniku Usług zamieszczonym na Stronie Internetowej, a także jest dostępna w Placówce Estetic. Usługi wykonywane są według Cennika Usług obowiązującego w dniu wykonania Usługi, chyba że strony postanowią inaczej. Wszystkie ceny podane w Cenniku Usług są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Pacjenta do danego Zabiegu zgodnie z wytycznymi z Cennika.
 5. Estetic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w katalogu oferowanych Usług, jak i w Cenniku Usług.
 6. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, dla skorzystania z Usług oferowanych przez Estetic konieczne jest:
  a) zapoznanie się oraz zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, a także
  b) wypełnienie przez Pacjenta stosownych formularzy i oświadczeń, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi, w tym w szczególności: kwestionariusza osobowego i zgody na zabieg, a także
  c) zakwalifikowanie Pacjenta przez fachowy personel Estetic do danego zabiegu (Usługi).
 7. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, a także w trosce o jakość świadczonych przez Estetic Usług, na terenie Placówki Estetic wprowadzony został monitoring wizyjny. Dotyczy on zarówno pomieszczeń ogólnodostępnych jak i innych pomieszczeń, w tym gabinetów lekarskich oraz zabiegowych.

§ 2
Podstawowe Zasady Świadczenia Usług

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, warunkiem wykonania przez Estetic Usługi jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Estetic.
 2. Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnej.
 3. W przypadku Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia – formularz zgody na Zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego Pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
 4. W przypadku Pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego Pacjenta, jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
 5. Estetic zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi w następujących przypadkach:
  1. gdy Pacjent nie wyraził zgody na wykonanie Usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  2. jeżeli stan Pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Estetic wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną Usługą lub też uniemożliwić lub utrudnić wykonanie Usługi;
  3. jeżeli Pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Estetic co do konieczności przygotowania się w określony sposób do Usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Estetic we wskazanym terminie;
  4. jeżeli w ocenie lekarza Pacjent nie kwalifikuje się do danej Usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez Pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym/ zdrowotnym;
  5. jeżeli Pacjent nie wyrazi zgody na monitoring lub też nie wyrazi zgody na działania/czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przez Estetic Usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Estetic bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych od Pacjenta formularzy w Estetic;
  6. jeżeli Pacjent spóźni się na Zabieg lub Konsultację powyżej 15 minut.
  7. Pacjent nie dokona płatności za Usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 6. Estetic zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania Usługi w następujących przypadkach:
  1. gdyby wykonanie Usługi było niemożliwe z przyczyn od Estetic niezależnych (np. awaria urządzeń, którymi Usługa jest wykonywana lub awaria mediów w Placówce Estetic, choroba/ nieprzewidziana nieobecność osoby przeprowadzającej Zabieg/ wykonującej Usługę);
  2. gdyby konieczne okazało się wykonanie dodatkowych badań przez Pacjenta przed wykonaniem Usługi.
 7. Niezależnie od badań zleconych Pacjentowi przez Estetic w związku z planowanym Zabiegiem, Estetic doradza, aby Pacjenci zamierzający skorzystać z Usług Estetic, poddali się standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwskazań medycznych do skorzystania z Usług oferowanych przez Estetic.
 8. Pacjent ma obowiązek zastosować się do wszystkich zaleceń udzielonych mu w związku z planowaną/wykonaną Usługą przez personel Estetic oraz dochować terminów i zasad kontroli po wykonanej Usłudze.

§ 3
Zasady Umawiania/Odwoływania Wizyt

 1. Umówienie Konsultacji lub Zabiegu może nastąpić osobiście w Placówce Estetic, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 2. Potwierdzenie planowanego terminu wykonania Usługi (odpowiednio konsultacji lub zabiegu) Pacjent może otrzymać telefonicznie lub też za pomocą smsa lub maila – wyłącznie na podany przez Pacjenta nr telefonu i/lub wskazany adres mailowy.
 3. Dla zachowania poufności danych wrażliwych Pacjentów, Estetic zastrzega sobie prawo do udzielania wszelkich informacji dotyczących planowanych Konsultacji i/lub Zabiegów dla danego Pacjenta wyłącznie po uprzednim dokonaniu identyfikacji Pacjenta, na podstawie posiadanych przez Estetic danych Pacjenta.
 4. Na umówioną Konsultację lub Zabieg Pacjent zobowiązany jest przybyć do Placówki Estetic co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną Zabiegu i/lub Konsultacji, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego Zabiegu i/lub dopełnienia niezbędnych formalności przed planowaną Konsultacją.
 5. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na Zabieg lub Konsultację, Estetic przysługuje prawo do skrócenia ww. Zabiegu lub Konsultacji o czas spóźnienia się Pacjenta. W przypadku jednak, gdyby spóźnienie Pacjenta przekroczyło 15 minut, Estetic przysługuje prawo do odmowy wykonania Usługi zgodnie z treścią Paragrafu 2 pkt 5 lit. f niniejszego Regulaminu.
 6. Pacjent, który miał obowiązek wykonania odpowiednich badań przed wykonaniem przez Estetic Usługi, zobowiązany jest do przedłożenia wyników tych badań najpóźniej na 7 dni przed planowanym Zabiegiem/Konsultacją osobiście w Placówce Estetic lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez personel Estetic adres mailowy lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku nieprzedłożenia wyników badań we wskazanym wyżej terminie, Estetic przysługuje uprawnienie, o którym mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. c.
 7. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania Konsultacji/Zabiegu i/lub zmiany terminu Konsultacji/Zabiegu bez konsekwencji wskazanych w paragrafie 4 pkt 8, 9 najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dzień planowanej Konsultacji/Zabiegu, w sposób, który przewidziany został w niniejszym Regulaminie dla umówienia Konsultacji/Zabiegu.
 8. Nie jest dopuszczalna zamiana przez Pacjenta Usługi na inną bez zgody Estetic, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 9. Pacjentowi, po wykonanym Zabiegu w Estetic przysługuje prawo do jednej bezpłatnej wizyty kontrolnej w terminie do 14 dni od dnia wykonania Zabiegu, z zastrzeżeniem uzasadnionych przypadków, w których na podstawie indywidualnych uzgodnień z lekarzem prowadzącym, może zostać zwiększona ilość bezpłatnych wizyt kontrolnych lub wydłużony termin do ich odbycia.

§ 4
Płatności i promocje

 1. Płatności za Zabiegi świadczone przez Estetic dokonywane są przez Pacjentów bezpośrednio po wykonaniu Zabiegu, tj. w dniu jego wykonania, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Płatność za Konsultacje dokonywana jest zawsze bezpośrednio po wykonaniu Usługi w tym zakresie.
 3. Wszystkie płatności dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w Placówce Estetic. Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Estetic rachunek, jednakże z zachowaniem terminu płatności, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Estetic. W przypadku gdyby Pacjent chciał skorzystać z finansowania zewnętrznego na potrzeby wykonania Usług przez Estetic, Estetic przekaże Pacjentowi informację na temat wszystkich firm aktualnie współpracujących w tym zakresie z Estetic.
 4. Opcja zapłaty przez Pacjenta za wykonaną Usługę z odroczonym terminem płatności możliwa jest wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności z menadżerem Placówki Estetic, po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta stosownego zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Estetic.
 5. Potwierdzeniem zakupu Usługi w Estetic jest wystawiony przez Estetic paragon lub faktura VAT.
 6. Estetic przewiduje możliwość pobierania zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę w wysokości 10 % wartości zamówionej Usługi. O konieczności wpłaty zaliczki na poczet określonej Usługi Pacjent zostanie poinformowany przez Estetic na etapie umawiania wizyty. Wpłata zaliczki dokonana zostanie w terminie wskazanym w paragrafie 4 pkt 7 poniżej.
 7. W przypadku Usług, co do których Estetic przewiduje konieczność/możliwość dokonania wpłaty zaliczki przez Pacjenta, zaliczka powinna zostać wpłacona przez Pacjenta co najmniej na 7 dni przez planowanym terminem Usługi, na poczet której Estetic pobiera zaliczkę.
 8. Estetic przysługuje prawo do zachowania wpłaconej przez Pacjenta uprzednio zaliczki (przepadek zaliczki), w następujących przypadkach:
  1. gdy Pacjent nie dochowa terminu wskazanego w paragrafie 3 pkt 7 powyżej;
  2. gdy zajdą przesłanki, o których mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. a) -c) oraz e) – g).
 9. W przypadku gdy Pacjent wykupuje w Estetic Pakiet Usług oferowany przez Estetic, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały Pakiet Usług dokonywana jest najpóźniej w dniu pierwszej Usługi wykonywanej w ramach tego Pakietu Usług. W przypadku braku dokonania płatności w wyżej wskazanym terminie, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla Usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu umówionej Usługi w ramach Pakietu Usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dla Pakietu Usług, dana Usługa w ramach Pakietu Usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
 10. W przypadku gdy wpłacona zaliczka podlega zwrotowi wobec odwołania przez Pacjenta umówionego Zabiegu, zwrot dokonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rezygnacji.
 11. Zatrzymanie zaliczki przez Estetic w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Estetic roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 12. Estetic przewiduje możliwość stosowania rabatów, zniżek, bonów upominkowych a także innych akcji promocyjnych na świadczone przez Estetic Usługi. Informacja o aktualnych promocjach i ich warunkach będzie każdorazowo dostępna na Stronie Internetowej lub w Placówce Estetic. Promocje i rabaty nie łączą się.

§ 5
Bony Upominkowe

 1. Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z Usług w Estetic zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Cennikiem oraz wartością posiadanego Bonu. Bony obejmują wszystkie Usługi świadczone przez Estetic, a znajdujące się w aktualnej ofercie Estetic.
 2. Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione Usługi. Po upływie terminu ważności Bonu, niewykorzystana wartość bonu/ lub Usługa zostaje utracona. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 3. Przy umawianiu się na Konsultację i/lub Zabieg Pacjent powinien poinformować, że korzysta z Bonu Upominkowego podając jego numer. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z Usługi.
 4. Estetic dopuszcza możliwość zamiany Usługi wykupionej w ramach Bonu Upominkowego na równowartość innych Usług znajdujących się w aktualnej ofercie Estetic, jeżeli Bon Upominkowy został wydany na określone Usługi.
 5. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług. Zgodnie z życzeniem Pacjenta istnieje może dopłaty do Bonu Upominkowego jeżeli wartość Usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu Upominkowego.
 6. Bony Upominkowe są wydawane w formie papierowej.
 7. Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 8. Bony można nabyć w Placówce Estetic.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Bonów Upominkowych zastosowanie mają wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu;
 10. Estetic zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Upominkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 6
Procedura Reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Usług powinny być składane przez Pacjenta na piśmie lub kierowane drogą mailową na adres: interwencja@estetic.pl niezwłocznie po stwierdzeniu przez Pacjenta nieprawidłowości.
 2. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, zgłaszana przez Pacjenta reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Dane osoby zgłaszającej reklamacje: imię, nazwisko, PESEL;
  2. Informacje o Usłudze, jaka została wykonana;
  3. Przedmiot zgłoszenia i reklamacji.
 3. Niezależnie od powyższego, Pacjent zobowiązany jest stawić się w Placówce Estetic osobiście w terminie wskazanym przez Estetic (uzgodnionym z Pacjentem) w celu umożliwienia personelowi Estetic weryfikacji zasadności zgłaszanych zastrzeżeń przez Pacjenta, jeżeli w ocenie Estetic taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia lub odpowiednio od daty wizyty, o której mowa w pkt 3 powyżej.
 5. Pacjent zostanie poinformowany o decyzji w formie pisemnej lub podczas konsultacji umówionej z zachowaniem ww. terminu 14 dni roboczych.

§ 7
Prawa i Obowiązki Pacjenta

 1. Z uwagi na charakter Usług świadczonych w Estetic na rzecz Klientów, Pacjent jest podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Mając na uwadze treść pkt 1 powyżej, Pacjentowi korzystającemu z Usług Estetic przysługuje w szczególności prawo do:
  1. świadczenia Usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
  2. życzliwego traktowania przez personel Estetic, poszanowania godności osobistej;
  3. poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego;
  4. przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach;
  5. ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci;
  6. wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych;
  7. zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu, a także pozostały personel Estetic w związku ze świadczonymi na rzecz Pacjenta Usługami.
 3. Korzystając z Usług Estetic Pacjent ma obowiązek w szczególności:
  1. stosować się do obowiązujących w Estetic regulaminów organizacyjnych, regulaminów świadczenia Usług oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia Usług, które zostaną mu udostępnione w Placówce Estetic lub które są dostępne dla Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej www.klinikazawodny.pl;
  2. posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości Pacjenta;
  3. przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Placówki Estetic napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Pacjenta lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas jak i po zabiegu;
  4. na czas trwania zabiegu (Usługi) pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w Placówce Estetic, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą lub złożyć do depozytu pod rygorem braku odpowiedzialności Estetic za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru; jednocześnie na czas wykonania zabiegu (Usługi) Pacjent zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne (w tym w szczególności telefon komórkowy);
  5. dbania o mienie Estetic pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
  6. przestrzegania zaleceń personelu Estetic;
  7. poszanowania godności i uprzejmego traktowania personelu Estetic.
 4. Pacjentowi, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usług przez Estetic, przysługuje prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi menadżerowi Placówki Estetic.

§ 8
Ochrona Danych Osobowych

 1. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Estetic informuje, że:
  1. administratorem podanych danych osobowych oraz wszelkich danych osobowych pozyskiwanych w celu świadczenia usług medycznych jest Estetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczecinie 71-047, ul. Ku Słońcu 58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566978 („Estetic”);
  2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia Usług, a odmowa ich podania skutkuje niemożliwością świadczenia Usług;
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług i nie będą nikomu udostępniane bez zgody Pacjenta (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa);
  4. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. W przypadku wyrażenia przez Pacjenta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Estetic w innych celach niż świadczenie Usług, w szczególności w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu przesyłania informacji o aktualnych promocjach oraz nowych Usługach w ofercie.
 3. Dane osobowe w Estetic przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 9
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 2. Do niniejszego Regulaminu w zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Estetic zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw już nabytych przez Pacjentów Estetic przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.

RODO Aneks nr 1 do regulaminu świadczenia usług

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PODMIOTU LECZNICZEGO ESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w SZCZECINIE

Na podstawie § 9 pkt 3 Regulaminu Świadczenia Usług z dnia 01.09.2016 r. Estetic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wprowadza zmianę § 8 Ochrona Danych Osobowych, który otrzymuje brzmienie:

§ 1

 1. Estetic jest administratorem danych osobowych zbieranych od Pacjentów („Administrator”).
 2. Dane osobowe w Estetic przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ich zabezpieczeniu.
 3. Estetic przetwarza dane osobowe Pacjenta przede wszystkim w celu wykonania umowy na Usługi oraz w celach kontaktowych. Za zgodą wyrażoną przez Pacjenta, Estetic może przetwarzać dane osobowe w celu wskazanym w treści zgody.
 4. Przed zebraniem danych osobowych, jak również przed odebraniem zgody na ich przetwarzanie, Estetic podaje wszystkie wymagane prawem informacje i wskazuje:
  1. swoją tożsamość i dane kontaktowe,
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  3. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania, w tym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora,
  4. informacje o odbiorcach danych,
  5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,
  6. informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania,
  7. informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
  9. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej Estetic przedstawia Pacjentowi przed skorzystaniem z Usługi. Informacje te oraz informacje na temat przetwarzania danych osobowych podawanych podczas kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego na stronie internetowej Estetic, dostępne są na stronie www Administratora pod adresem https://klinikazawodny.pl/.
 6. Estetic przetwarza dane osobowe jedynie w celach, dla których zostały zebrane.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

RODO Aneks nr 2 do regulaminu świadczenia usług

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PODMIOTU LECZNICZEGO ESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w SZCZECINIE

Na podstawie § 9 pkt 3 Regulaminu Świadczenia Usług z dnia 01.09.2016 r. Estetic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wprowadza zmianę § 8 Ochrona Danych Osobowych, w którym w pierwszym akapicie dodaje następujący zapis:

§ 1

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679, Estetic, informuje, że:

§ 2

Pozostałe zapisy aneksu nr 1 pozostają bez zmian

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 11 października 2018r.