fbpx

Ochrona danych osobowych

W przypadku, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty) lub sami podacie nam swoje dane osobowe (np. aplikując o pracę w Estetic).

Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Estetic:

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Estetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczecinie 71-047, ul. Ku Słońcu 58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566978;

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
 • podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email,
 • podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty, w przypadku rejestracji elektronicznej (na adres recepcja@estetic.pl) – niezbędne jest także podanie adresu e-mail,
 • w przypadku kandydatów do pracy – podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a Estetic może przetwarzać te dane bez konieczności wyrażenia zgody przez kandydata do pracy; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty;
 2. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – w celu prowadzenia rekrutacji;
 3. zgody na przetwarzanie danych:
  • kontaktując się z Estetic za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Estetic podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  • podanie adresu email i wysłanie formularza znajdującego się w zakładce „kontakt” pod hasłem „newsletter” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Estetic podanych danych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email,
  • kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Estetic zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
  • kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Estetic danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  • dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub poprzez rejestrację elektroniczną na adres recepcja@estetic.pl), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Estetic podanych danych w celu umówienia wizyty.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem;
 2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
  • dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Estetic i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesiące od daty, w której wizyta miała się odbyć;
  • dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług Estetic, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi;
  • w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony danych jest P. Marcin Włodarz, z którym może Pan/Pani kontaktować się pod numerem telefonu +48 603 843 330, lub mailowo mwlodarz@iodo.szczecin.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym
momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: recepcja@estetic.pl